Câu hỏi : Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên
Nội dung: Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên được quy định như thế nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Quyền và nghĩa vụ của công chứng viên được quy định như sau: - Công chứng viên có các quyền sau đây: + Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề công chứng; + Tham gia thành lập Văn phòng công chứng hoặc làm việc theo chế độ hợp đồng cho tổ chức hành nghề công chứng; + Được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch theo quy định của Luật này; + Đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu để thực hiện việc công chứng; + Được từ chối công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; + Các quyền khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. - Công chứng viên có các nghĩa vụ sau đây: + Tuân thủ các nguyên tắc hành nghề công chứng; + Hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng; + Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng; + Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng; + Giữ bí mật về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; + Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng hàng năm; + Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng của mình; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng công chứng mà mình là công chứng viên hợp danh; + Tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên; + Chịu sự quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, của tổ chức hành nghề công chứng mà mình làm công chứng viên và tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mà mình là thành viên; + Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
CÁC CÂU HỎI KHÁC