Câu hỏi : Công chứng hợp đồng vay 300 triệu đồng phí công chứng là bao nhiêu?
Nội dung: Mình cho bạn mượn 300 triệu trong vòng 6 tháng, để cho an toàn pháp lý mình đi công chứng hợp đồng vay tiền này. Vậy cho hỏi phí công chứng là bao nhiêu?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điểm a3 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định: Công chứng hợp đồng mua bán, tặng cho tài sản khác, góp vốn bằng tài sản khác: Tính trên giá trị tài sản. Như vậy, khi bạn đi công chứng hợp đồng vay tài sản (đối tượng hợp đồng là tiền) thì phí công chứng xác định trên giá trị của tài sản. Đối chiếu mức thu phí công chứng tại Điểm a7 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC phí công chứng cho hợp đồng vay tiền như sau: TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch Mức thu (đồng/trường hợp) 1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn 2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn 3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch 4 Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng Vậy nên, bạn công chứng hợp đồng vay tiền 300 triệu phí công chứng là 0.1% giá trị hợp đồng tức là 300.000 dồng. Ban biên tập phản hồi đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC