Câu hỏi : Theo quy định mới nhất thì Hiệu trưởng phải công khai những thông tin gì cho học sinh biết để thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?
Nội dung: Theo quy định mới nhất thì Hiệu trưởng phải công khai những thông tin gì cho học sinh biết để thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 2 Điều 9 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT (Có hiệu lực từ 01/07/2020) quy định những thông tin Hiệu trưởng công khai cho học sinh biết để thực hiện dân chủ trong cơ sở giáo dục công lập, cụ thể như sau: - Những việc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; - Tất cả các quy định của cơ sở giáo dục liên quan đến việc học tập của người học theo quy định của pháp luật; - Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục.
CÁC CÂU HỎI KHÁC