Câu hỏi : Cho em hỏi là những đối tượng nào thì thuộc diện phải phổ cập và trường hợp học sinh tạm trú thì có thuộc diện này không ạ?
Nội dung: Cho em hỏi là những đối tượng nào thì thuộc diện phải phổ cập và trường hợp học sinh tạm trú thì có thuộc diện này không ạ?
Người gửi : vuchi***@gmail.com
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Nghị định 20/2014/NĐ-CP thì: Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là trẻ em 5 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Đối với vấn đề phổ cấp giáo dục tỷ lệ sẽ khác nhau ở từng địa phương, mỗi địa phương sẽ có trách nhiệm điều tra trình độ học vấn toàn dân bao gồm người có hộ khẩu thường trú và KT3. Do đó, đối với học sinh tạm trú dài hạn thì mới có thể tham gia phổ cập giáo dục trên địa bàn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC