Câu hỏi : Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì nếu học sinh nghỉ học quá nhiều buổi thì có bị ở lại lớp không ạ? Căn cứ quy định nào ạ? Mong nhận phản hồi.
Nội dung: Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì nếu học sinh nghỉ học quá nhiều buổi thì có bị ở lại lớp không ạ? Căn cứ quy định nào ạ? Mong nhận phản hồi.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Tại Điều 15 Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định: Điều 15. Lên lớp hoặc không được lên lớp 1. Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp: a) Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên; b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại). 2. Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp: a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại); b) Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu; => Căn cứ quy định trên thì trong một năm học nếu học sinh nghỉ quá 45 buổi (từ 46 buổi) kể cả có phép hay không có phép, liên tục hay không liên tục thì sẽ không được lên lớp. Như vậy, nếu học sinh nghỉ quá nhiều (quá 45 tuổi) thì sẽ bị lưu ban bạn nhé.
CÁC CÂU HỎI KHÁC