Câu hỏi : Có được gửi 3 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong một ngày không?
Nội dung: Trong thời gian tới thì Người quảng cáo có được gửi 3 tin nhắn quảng cáo tới một SĐT trong một ngày không? Vì mình nghe một số nhà mạng nói là bị cấm. Cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 5 Điều 13 Nghị định 91/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/10/2020) thì: Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng. Như vậy, theo quy định trên thì mỗi người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ, trừ khi được người sử dụng đồng ý. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC