Câu hỏi : Trách nhiệm của người quảng cáo như thế nào?
Nội dung: Theo tôi được biết mới đây có văn bản ban hành về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Vậy tôi xin hỏi trách nhiệm của người quảng cáo bao gồm những trách nhiệm nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điều 11 Nghị định 91/2020/NĐ-CP (có hiệu lực 01/10/2020) quy định về trách nhiệm của Người quảng cáo. Cụ thể: - Phải kiểm tra Danh sách không quảng cáo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này. - Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau: + Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất; + Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo; + Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký; + Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo. - Cung cấp cho Người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. - Chịu trách nhiệm và phải có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của Người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo. - Có giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Người sử dụng trong việc từ chối nhận tin nhắn quảng cáo theo Điều 16, thư điện tử quảng cáo theo Điều 20 Nghị định này. - Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại. - Lưu trữ thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận từ chối của người sử dụng để phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thời gian tối thiểu là 01 năm. Trên đây là nội dung về trách nhiệm của người quảng cáo quy định tại Nghị định 91/2020/NĐ-CP. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC