Câu hỏi : Người quảng cáo không được phép gọi quá 01 cuộc gọi quảng cáo trong vòng 24 giờ?
Nội dung: Theo tôi được biết vừa có quy định mới ban hành về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Vậy trong vòng 24 giờ thì người quảng cáo được phép gọi bao nhiêu cuộc gọi quảng cáo đối với mỗi số điện thoại? Nhờ chuyên viên giải đáp.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 5 Điều 13 Nghị định 91/2020/NĐ-CP (có hiệu lực 01/10/2020) quy định: Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng. Như vậy, mỗi người quảng cáo không được phép 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng theo quy định mới nhất. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC