Câu hỏi : Trách nhiệm Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau
Nội dung: Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau có trách nhiệm như thế nào? Mong nhận được sự phản hồi của chuyên viên về vấn đề trên.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư 02/2020/TT-BTTTT thì đối với dịch vụ viễn thông công ích quy định tại các Điều 9, 10, 11 và 13 của Thông tư này, doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích có trách nhiệm được quy định như sau: - Ban hành quyết định giá cước dịch vụ viễn thông công ích cụ thể áp dụng cho từng dịch vụ viễn thông công ích được doanh nghiệp cung cấp. Giá cước công ích do doanh nghiệp ban hành không được cao hơn giá cước công ích tối đa tương ứng quy định tại Thông tư này; - Gửi báo cáo giá cước dịch vụ viễn thông công ích đến Bộ Thông tin và Truyền thông trước khi quyết định giá cước dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp có hiệu lực ít nhất 03 (ba) ngày làm việc. Trường hợp phát hiện hồ sơ báo cáo giá cước của doanh nghiệp không phù hợp với quy định hiện hành về quản lý giá cước dịch vụ viễn thông công ích, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xem xét và điều chỉnh cho phù hợp. Hồ sơ báo cáo giá cước dịch vụ viễn thông công ích bao gồm: công văn báo cáo giá cước dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp; quyết định ban hành giá cước dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp; danh sách các gói cước có nội dung giống gói cước công ích doanh nghiệp gửi báo cáo. - Áp dụng cách xác định thời gian sử dụng và phương thức tính giá cước dịch vụ viễn thông công ích theo đúng quy định về cách xác định thời gian và phương thức tính giá cước mà doanh nghiệp viễn thông đang áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ không phải là đối tượng thụ hưởng dịch vụ viễn thông công ích của gói cước đó. Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề trách nhiệm của doanh nhiệp viên thông cung cấp dịch vụ viễn thông công ích điện thoại cố định mặt đất trả sau. Để biết thêm thông tin về vấn đề trên bạn có thể tham khảo tại Thông tư 02/2020/TT-BTTTT. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC