Câu hỏi : Vai trò của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Nội dung: Cho hỏi vai trò của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử được quy định như thế nào trong việc xây dựng Chính phủ điện tử? Cảm ơn.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 701/QĐ-TTg năm 2020 thì chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử như sau: 1. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Việt Nam. 2. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. 3. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. 4. Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 5. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị thông minh. 6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trên đây là nội dung hỗ trợ về Chức năng và nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC