Câu hỏi : Hòa giải tranh chất đất đai tại UBND xã thì sẽ không được gia hạn có đúng không?
Nội dung: Tôi tên Vũ, hiện đang có tranh chấp liên quan đến đất đai với ông chú, cho tôi hỏi thời hạn hòa giải cấp xã là 45 ngày nhưng trường hợp đặc biệt có thể gia hạn thêm 15 ngày phải không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn: thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Khoản 3 Điều 202 Luật đất đai 2013 quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai. Như vậy theo căn cứ trên đối với việc hòa giải tại Xã thì không quy định về thời gian được gia hạn thêm, tức là trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai phải giải quyết.
CÁC CÂU HỎI KHÁC