Câu hỏi : Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu gì về bảo vệ môi trường?
Nội dung: Xin hỏi luật sư: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu gì về bảo vệ môi trường?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn: thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 1 Điều 68 Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau: - Thu gom, xử lý nước thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; - Thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý, thải bỏ chất thải rắn theo quy định của pháp luật; - Giảm thiểu, thu gom, xử lý bụi, khí thải theo quy định của pháp luật; bảo đảm không để rò rỉ, phát tán khí độc hại ra môi trường; hạn chế tiếng ồn, độ rung, phát sáng, phát nhiệt gây ảnh hưởng xấu đối với môi trường xung quanh và người lao động; - Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; - Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường. Như vậy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phải đáp ứng yêu cầu nêu trên về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết các yêu cầu này tại Chương IV, Chương V Thông tư Thông tư 31/2016/TT-BTNMT.
CÁC CÂU HỎI KHÁC