Câu hỏi : Có phải xin phép khi chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản?
Nội dung: Gia đình tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước sang thành đất nuôi trồng thủy sản thì có phải xin phép không? Nếu phải xin phép thì chuẩn bị hồ sơ như thế nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn: thuvienphapluat.vn
Nội dung: Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định như sau: "1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; ..." Như vậy việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thì phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản được quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT bao gồm: - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT; - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
CÁC CÂU HỎI KHÁC