Câu hỏi : Tôi có ký hợp đồng 1 năm thu gom rác bên công ty thu gom rác, không hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây công ty thu gom rác không thu gom theo đúng lịch trình như trước đây. Cứ thích lúc nào đi thu rác thì thu, không có thông báo gì dẫn đến có nhiều hôm rác để lâu ảnh hưởng đến môi trường, cũng như gây khó khăn cho việc nhà em đưa rác ra. Cho tôi hỏi công ty có trách nhiệm phải thông báo về thời gian thu gom rác nếu có thay đổi lịch hay không?
Nội dung: Tôi có ký hợp đồng 1 năm thu gom rác bên công ty thu gom rác, không hiểu vì lý do gì mà thời gian gần đây công ty thu gom rác không thu gom theo đúng lịch trình như trước đây. Cứ thích lúc nào đi thu rác thì thu, không có thông báo gì dẫn đến có nhiều hôm rác để lâu ảnh hưởng đến môi trường, cũng như gây khó khăn cho việc nhà em đưa rác ra. Cho tôi hỏi công ty có trách nhiệm phải thông báo về thời gian thu gom rác nếu có thay đổi lịch hay không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 22 Điều 3 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thì chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Điều 18 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP cũng quy định về trách nhiệm của chủ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, trong đó có: - Bảo đảm đủ yêu cầu về nhân lực, phương tiện và thiết bị chuyên dụng để thu gom, vận chuyển toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt tại những địa điểm đã quy định. - Thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tần suất và tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm dân cư. - Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến điểm tập kết, trạm trung chuyển hoặc cơ sở xử lý bằng các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. Theo đó công ty thu gom chất thải có trách nhiệm thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm, tuần suất thu gom chất thải, cũng như thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải theo quy định. Vì vậy, khi có thay đổi về thời gian, địa điểm, tần suất thu gom chất thải thì công ty thu gom chất thải phải tiến hành thông báo rộng rãi đến người dân. Nguồn:Thuvienphapluat
CÁC CÂU HỎI KHÁC