Câu hỏi : Để tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thì phải thực hiện theo quy trình thế nào?
Nội dung: Để tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thì phải thực hiện theo quy trình thế nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Điều 6 Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai (có hiệu lực ngày 15/6/2020) quy định quy trình tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ như sau: 1. Chuẩn bị tiếp nhận viện trợ (được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định 50/2020/NĐ-CP). 2. Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ (được quy định cụ thể tại Điều 8 Nghị định 50/2020/NĐ-CP). 3. Thực hiện tiếp nhận viện trợ(được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định 50/2020/NĐ-CP).
CÁC CÂU HỎI KHÁC