Câu hỏi : Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Nội dung: Được biết Chính phủ mới ban hành quy định về việc tiếp nhận, sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, cho tôi hỏi để thực hiện được việc tiếp nhận viện trợ thì sẽ lấy nguồn kinh phí từ đâu để chi cho các hoạt động thuê kho, bãi, ...?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Điều 5 Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai (có hiệu lực ngày 15/6/2020) quy định kinh phí thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai như sau: - Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí cho các hoạt động thuê kho, bến bãi tiếp nhận và các chi phí liên quan khác theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, phù hợp với phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Nguồn kinh phí và trách nhiệm bố trí kinh phí phải được thể hiện trong quyết định tiếp nhận viện trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. - Đối với các khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước do các đơn vị tiếp nhận viện trợ tự thu xếp.
CÁC CÂU HỎI KHÁC