Câu hỏi : Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ được hiểu thế nào?
Nội dung: Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ được hiểu thế nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ Khoản 1 Điều 3 Nghị định 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai (có hiệu lực ngày 15/6/2020) quy định: “Viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ” là các khoản viện trợ không hoàn lại, không vì mục đích lợi nhuận của Bên viện trợ để thực hiện các hoạt động cứu trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Luật Phòng chống thiên tai, được phê duyệt và thực hiện trong thời gian 03 tháng kể từ khi thiên tai xảy ra.
CÁC CÂU HỎI KHÁC