Câu hỏi : Trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai thuộc cơ quan nào?
Nội dung: Theo quy định mới nhất có những cơ quan nào có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai? Mong được hỗ trợ.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điều 6 Quyết định 03/2020/QĐ-TTg (Có hiệu lực từ 01/03/2020) quy định những cơ quan có trách nhiệm truyền, phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai, cụ thể như sau: - Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam. - Đài phát thanh, truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan báo chí. - Các cơ quan quản lý hệ thống truyền tin về thiên tai. Trân trọng!
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Đỗ Thị Hoàng Linh
Địa chỉ : Đắk Lắk
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Nguyễn Xuân Lễ
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Duy Tthanh Kg
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn/