Câu hỏi : Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Tổng cục Quản lý thị trường trình Bộ Công thương xem xét, quyết định những vấn đề gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!
Nội dung: Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau: Tổng cục Quản lý thị trường trình Bộ Công thương xem xét, quyết định những vấn đề gì? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 2 Quyết định 34/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì Tổng cục Quản lý thị trường trình Bộ Công thương xem xét, quyết định những vấn đề sau đây: - Dự thảo thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường; về công tác kiểm tra, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa, dịch vụ - thương mại trên thị trường và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật, về chế độ, chính sách đối với công chức Quản lý thị trường thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng; - Kế hoạch hoạt động hàng năm hoặc theo giai đoạn của Tổng cục; - Kiến nghị biện pháp quản lý nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường. Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý thị trường còn có nhiệm vụ ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.. Trên đây là nội dung trả lời về những vấn đề được Tổng cục Quản lý thị trường trình Bộ Công thương xem xét, quyết định. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Quyết định 34/2018/QĐ-TTg.
CÁC CÂU HỎI KHÁC