Câu hỏi : Cá nhân sản xuất rượu không nhằm mục đích kinh doanh thực hiện kê khai như thế nào?
Nội dung: Cho tôi hỏi: Theo quy định mới thì cá nhân sản xuất rượu không nhằm kinh doanh sẽ thực hiện kê khai như thế nào? Mong phản hồi!
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Cá nhân sản xuất rượu không nhằm kinh doanh thực hiện kê khai được quy định tại Điều 3 Thông tư 26/2019/TT-BCT (Có hiệu lực từ 01/01/2020), cụ thể như sau: - Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu gửi bản kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu. - Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thực hiện kê khai 01 lần/năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm. Trường hợp có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu. Đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu không có kế hoạch sản xuất cho cả năm phải thực hiện kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu. Mẫu kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh
CÁC CÂU HỎI KHÁC