Câu hỏi : Quy định các cấp điều khiển tần số trong việc điều độ hệ thống điện quốc giaTừ năm 2020 thì các cấp điều khiện tần số trong việc độ hệ thống điện quốc gia được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi.
Nội dung: Quy định các cấp điều khiển tần số trong việc điều độ hệ thống điện quốc giaTừ năm 2020 thì các cấp điều khiện tần số trong việc độ hệ thống điện quốc gia được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 13 Điều 2 Thông tư 31/2019/TT-BCT (Có hiệu lực ngày 03/01/2020) quy định các cấp điều khiện tần số trong việc độ hệ thống điện quốc gia, cụ thể như sau: => Điều khiển tần số trong hệ thống điện quốc gia là quá trình điều khiển trong hệ thống điện để duy trì sự vận hành ổn định của hệ thống, bao gồm điều khiển tần số sơ cấp, điều khiển tần số thứ cấp và điều khiển tần số cấp 3: 1. Điều khiển tần số sơ cấp là quá trình điều chỉnh tức thời tần số hệ thống điện được thực hiện bởi số lượng lớn các tổ máy phát điện có trang bị hệ thống điều tốc, 2. Điều khiển tần số thứ cấp là quá trình điều chỉnh tiếp theo của điều chỉnh tần số sơ cấp được thực hiện thông qua tác động của hệ thống AGC nhằm đưa tần số về dải làm việc cho phép. 3. Điều khiển tần số cấp 3 là quá trình điều chỉnh tiếp theo của điều chỉnh tần số thứ cấp được thực hiện bằng lệnh điều độ để đưa tần số hệ thống điện vận hành ổn định theo quy định hiện hành và đảm bảo phân bố kinh tế công suất phát các tổ máy phát điện.
CÁC CÂU HỎI KHÁC