Câu hỏi : Các chứng từ nào được áp dụng cho quy định vận chuyển trực tiếp theo Hiệp định thương mại ASEAN - Trung Quốc? Mong nhận được phản hồi.
Nội dung: Các chứng từ nào được áp dụng cho quy định vận chuyển trực tiếp theo Hiệp định thương mại ASEAN - Trung Quốc? Mong nhận được phản hồi.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điều 31 Thông tư 21/2019/TT-BCT (Có hiệu lực ngày 23/12/2019) quy định các chứng từ áp dụng cho quy định vận chuyển trực tiếp của Hiệp định ASEAN - Trung Quốc, cụ thể như sau: - Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận chuyển có liên quan được phát hành tại Nước thành viên xuất khẩu. - C/O mẫu AHK do cơ quan, tổ chức cấp C/O liên quan của Nước thành viên xuất khẩu cấp, trừ trường hợp được miễn nộp C/O theo quy định tại Điều 27 Thông tư này. - Bản sao hóa đơn thương mại gốc của hàng hóa. - Các chứng từ chứng minh việc vận chuyển đáp ứng quy định nêu tại điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư này.
CÁC CÂU HỎI KHÁC