Câu hỏi : Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực năm 2019
Nội dung: Theo quy định mới thì trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực được quy định như thế nào? Nhờ giải đáp.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 15/2019/TT-BCT (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) quy định trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cụ thể như sau: - Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực 2004 và cơ quan ra quyết định xử phạt cũng là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với quyết định xử phạt; - Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực 2004 và cơ quan ra quyết định xử phạt không phải là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan ra quyết định xử phạt phải thông báo bằng văn bản để cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do) cho cơ quan ra quyết định xử phạt.
CÁC CÂU HỎI KHÁC