Câu hỏi : Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo quy định mới được thực hiện như thế nào? Căn cứ pháp lý?
Nội dung: Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực theo quy định mới được thực hiện như thế nào? Căn cứ pháp lý?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Thông tư 15/2019/TT-BCT (có hiệu lực từ 15/10/2019) quy định Trình tự ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực như sau: a) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt cũng là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đồng thời với quyết định xử phạt; b) Trường hợp đơn vị điện lực vi phạm Điều 37 Luật Điện lực và cơ quan ra quyết định xử phạt không phải là cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan ra quyết định xử phạt phải thông báo bằng văn bản để cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động điện lực. Trường hợp không thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm trả lời bằng văn bản (nêu rõ lý do) cho cơ quan ra quyết định xử phạt.
CÁC CÂU HỎI KHÁC