Câu hỏi : Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hạnh Nguyên sinh sống tại TP HCM, tôi đang tìm hiểu về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý khuyến công quốc gia, cho tôi hỏi tiêu chí lựa chọn đề án, nhiệm vụ trong hoạt động khuyến công quốc gia được pháp luật quy định như thế nào? Mong sớm nhận được giải đáp thắc mắc của anh chị. Cảm ơn anh/chị.
Nội dung: Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hạnh Nguyên sinh sống tại TP HCM, tôi đang tìm hiểu về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý khuyến công quốc gia, cho tôi hỏi tiêu chí lựa chọn đề án, nhiệm vụ trong hoạt động khuyến công quốc gia được pháp luật quy định như thế nào? Mong sớm nhận được giải đáp thắc mắc của anh chị. Cảm ơn anh/chị.
Người gửi : Hạnh Nguyên
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Tại khoản 7 Điều 1 Thông tư 17/2018/TT-BCT bổ sung Điều 7 Thông tư 36/2013/TT-BCT quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, tiêu chí chung và tiêu chí ưu tiên chọn đề án, nhiệm vụ được quy định như sau: 1. Tiêu chí chung a) Phù hợp với nguyên tắc lập đề án theo quy định tại Điều 4 Thông tư này; b) Nội dung hoạt động khuyến công có tác động khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên phạm vi quốc gia, vùng, địa phương; c) Phù hợp với mức hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; d) Đơn vị thực hiện đề án không vi phạm hợp đồng khuyến công quốc gia trong 02 năm gần nhất. 2. Tiêu chí ưu tiên a) Ưu tiên lựa chọn các đề án điểm; đề án có ngành nghề, địa bàn ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn về khuyến công; b) Trường hợp các đề án triển khai trên địa bàn có điều kiện như nhau, ngành nghề như nhau thì ưu tiên lựa chọn đề án của đơn vị có kinh nghiệm, năng lực tổ chức thực hiện tốt hơn.”
CÁC CÂU HỎI KHÁC