Câu hỏi : Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hồng Ân làm việc tại Đồng Nai, tôi đang tìm hiểu về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý khuyến công quốc gia, cho tôi hỏi nguyên tắc lập đề án khuyến công quốc gia được pháp luật quy định như thế nào? Mong sớm nhận được giải đáp thắc mắc của anh chị, Cảm ơn Ban biên tập.
Nội dung: Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Hồng Ân làm việc tại Đồng Nai, tôi đang tìm hiểu về kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý khuyến công quốc gia, cho tôi hỏi nguyên tắc lập đề án khuyến công quốc gia được pháp luật quy định như thế nào? Mong sớm nhận được giải đáp thắc mắc của anh chị, Cảm ơn Ban biên tập.
Người gửi : Hồng Ân
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 17/2018/TT-BCT và Điều 4 Thông tư 36/2013/TT-BC, nguyên tắc lập đề án khuyến công quốc gia được quy đinh: 1. Phù hợp với chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Đảng, Nhà nước; phù hợp với quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh. 2. Phù hợp với đối tượng, nội dung hoạt động khuyến công, danh mục ngành nghề được hưởng chính sách khuyến công quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; phù hợp với nguyên tắc sử dụng kinh phí khuyến công theo quy định tại Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công. 3. Phù hợp với Chương trình khuyến công quốc gia từng giai đoạn do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 4. Phù hợp với Thông tư hướng dẫn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về hoạt động khuyến công.
CÁC CÂU HỎI KHÁC