Câu hỏi : Tôi không rõ là đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn thì sau khi bị thu hồi sẽ bị xử lý như thế nào? Nên rất mong các anh/chị hỗ trợ giúp tôi theo quy định mới nhất (nếu có).
Nội dung: Tôi không rõ là đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn thì sau khi bị thu hồi sẽ bị xử lý như thế nào? Nên rất mong các anh/chị hỗ trợ giúp tôi theo quy định mới nhất (nếu có).
Người gửi : (****@gmail.com)
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương, có hiệu lực từ 01/01/2019, có quy định sản phẩm phải thu hồi được xử lý theo một trong các hình thức sau: a) Khắc phục lỗi ghi nhãn: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm vi phạm về ghi nhãn so với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm; b) Chuyển mục đích sử dụng: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác; c) Tái xuất: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng; d) Tiêu hủy: Áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ sơ tự công bố hoặc hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng, không thể chuyển mục đích sử dụng hoặc tái xuất theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều này và các trường hợp cần thiết khác quy định tại Điều 18 Thông tư này.
CÁC CÂU HỎI KHÁC