Câu hỏi : Trách nhiệm của chủ rừng đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được quy định như thế nào?
Nội dung: Trách nhiệm của chủ rừng đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng được quy định như thế nào?
Người gửi : maido*****@gmail.com
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng quy định về trách nhiệm của chủ rừng đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng như sau: 1. Trực tiếp quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng; tổ chức xây dựng Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phối hợp với Kiểm lâm và các lực lượng khác trên địa bàn để bảo vệ rừng. 2. Bảo đảm kinh phí hoạt động, lương và các chế độ khác; phương tiện, thiết bị làm việc, công cụ hỗ trợ, đồng phục, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định.
CÁC CÂU HỎI KHÁC