Câu hỏi : Trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm được quy định như thế nào trong Luật Lâm nghiệp năm 2017?
Nội dung: Trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm được quy định như thế nào trong Luật Lâm nghiệp năm 2017?
Người gửi : hungtt*****@gmail.com
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 106 Luật Lâm nghiệp năm 2017 thì trang bị bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm được quy định như sau: 1. Trang bị bảo đảm hoạt động đối với Kiểm lâm được quy định như sau: a) Được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ và phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng; b) Được trang bị thống nhất về đồng phục, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, giấy chứng nhận kiểm lâm. 2. Chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm được quy định như sau: a) Kiểm lâm được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc; phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp ưu đãi nghề và các chế độ phụ cấp khác theo quy định của pháp luật; b) Kiểm lâm bị thương hoặc hy sinh trong khi thi hành công vụ được công nhận và được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. 3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Nguồn: thuvienphapluat.vn
CÁC CÂU HỎI KHÁC