Câu hỏi : Chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm được quy định như thế nào?
Nội dung: Chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm được quy định như thế nào?
Người gửi : hungtt*****@gmail.com
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng quy định về chế độ, chính sách đối với Kiểm lâm như sau: 1. Kiểm lâm được hưởng chế độ lương theo ngạch, bậc, chức vụ và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 2. Kiểm lâm trong khi trực tiếp làm nhiệm vụ bị thương được hưởng chế độ, chính sách như thương binh, bị hy sinh được công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng. Nguồn: thuvienphapluat.vn
CÁC CÂU HỎI KHÁC