Câu hỏi : Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma túy được quy định như thế nào
Nội dung: Trách nhiệm của cá nhân, gia đình trong phòng, chống ma túy được quy định như thế nào?
Người gửi : g
Trả lời của: hdpl.moj.gov.vn
Nội dung: Điều 6 Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 quy định cá nhân và gia đình có trách nhiệm sau đây: - Giáo dục thành viên trong gia đình, thân nhân về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý; quản lý chặt chẽ, ngăn chặn thành viên trong gia đình tham gia tệ nạn ma tuý; - Thực hiện đúng chỉ định của thầy thuốc về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần để chữa bệnh; - Đấu tranh với các hành vi trái phép về ma tuý của thân nhân và của người khác; - Tham gia, hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma tuý tại các cơ sở cai nghiện và tại cộng đồng; theo dõi, giúp đỡ người đã cai nghiện ma tuý hoà nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.
CÁC CÂU HỎI KHÁC