Câu hỏi : Tôi hiện đang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Theo như tôi biết thì trong năm 2019 sẽ có quy định mới về giáo dục đại học. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi theo quy định mới thì trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học được quy định như thế nào? Cảm ơn!
Nội dung: Tôi hiện đang công tác trong lĩnh vực giáo dục. Theo như tôi biết thì trong năm 2019 sẽ có quy định mới về giáo dục đại học. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi theo quy định mới thì trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học được quy định như thế nào? Cảm ơn!
Người gửi : Thùy An
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Nội dung này được tư vấn như sau: Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục đại học được quy định tại Khoản 27 Điều 1 Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2018, (có hiệu lực 01/07/2019), theo đó: 1. Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong cơ sở giáo dục đại học phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục đại học. 2. Xây dựng chính sách, kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục đại học. 3. Tự đánh giá, cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo; định kỳ đăng ký kiểm định chương trình đào tạo và kiểm định cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học không thực hiện kiểm định chương trình theo chu kỳ kiểm định hoặc kết quả kiểm định chương trình không đạt yêu cầu phải cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm cho người học đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Sau 02 năm, kể từ ngày giấy chứng nhận kiểm định chất lượng đào tạo hết hạn hoặc từ ngày có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu, nếu không thực hiện kiểm định lại chương trình hoặc kết quả kiểm định lại vẫn không đạt yêu cầu thì cơ sở giáo dục đại học phải dừng tuyển sinh đối với chương trình đào tạo đó và có biện pháp bảo đảm quyền lợi cho người học. 4. Duy trì và phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, bao gồm đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập; phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở thực hành; nguồn lực tài chính, ký túc xá và cơ sở dịch vụ khác. 5. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng giáo dục đại học theo kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục đại học; công bố công khai điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của cơ sở giáo dục đại học và phương tiện thông tin đại chúng.
CÁC CÂU HỎI KHÁC