Câu hỏi : Theo quan điểm của giáo dục học thì hệ thống giáo dục quốc dân của một nước là toàn bộ các cơ sở chuyên trách việc giáo dục. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn
Nội dung: Theo quan điểm của giáo dục học thì hệ thống giáo dục quốc dân của một nước là toàn bộ các cơ sở chuyên trách việc giáo dục. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn
Người gửi : Tùng Dương (duong***@gmail.com)
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Điều 48 Luật Giáo dục 2005 như sau: 1. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình sau đây: a) Trường công lập do Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên; b) Trường dân lập do cộng đồng dân cư ở cơ sở thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động; c) Trường tư thục do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và bảo đảm kinh phí hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước. 2. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân thuộc mọi loại hình đều được thành lập theo quy hoạch, kế hoạch của Nhà nước nhằm phát triển sự nghiệp giáo dục. Nhà nước tạo điều kiện để trường công lập giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục quốc dân. (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 14 Điều 1 Luật giáo dục sửa đổi năm 2009) Điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường được quy định tại các điều 50, 50a, 50b và Điều 51 của Luật này. Trên đây là nội dung quy định về nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Giáo dục 2005.
CÁC CÂU HỎI KHÁC