Câu hỏi : Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính
Nội dung: Xin hỏi trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong những trường hợp nào?
Người gửi : Phạm Thanh Định
Trả lời của: http://hdpl.moj.gov.vn
Nội dung: Theo quy định tại Điều 19 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây: - Tự mình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trái pháp luật; - Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời khác với biện pháp khẩn cấp tạm thời mà cá nhân, tổ chức yêu cầu; - Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời vượt quá yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của cá nhân, tổ chức; - Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật hoặc không áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà không có lý do chính đáng; - Ra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là trái pháp luật mà người ra bản án, quyết định đó bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm hình sự; - Thêm, bớt, sửa đổi, đánh tráo, hủy hoặc làm hư hỏng tài liệu, chứng cứ hoặc bằng hành vi khác làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc dẫn đến việc ban hành bản án, quyết định trái pháp luật.
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Vũ Huy Bắc
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn
Người gửi : Nguyễn Chí Thanh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn
Người gửi : Ung Van Hoang
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn