Câu hỏi : Xin cho hỏi các tiêu chí xác định hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn?
Nội dung: Xin cho hỏi các tiêu chí xác định hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn?
Người gửi : Nguyễn Thị Ní
Trả lời của: Ủy ban dân tộc
Nội dung: Quyết định số 166/2001/QĐ-UBDTMN ngày 5/9/2001 của Ủy ban Dân tộc và Miền núi về ban hành tiêu chí Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, quy định như sau: Đối tượng áp dụng: Tiêu chí Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được áp dụng đối với các hộ gia đình dân tộc thiểu số cư trú ở các xã khu vực III và các buôn, làng, phum, sóc, khu vực III, nằm trong xã khu vực I, II thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, vùng, sâu, vùng xa (gọi tắt là Chương trình 135). Các tiêu chí cụ thể: Tiêu chí 1: Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là các hộ gia đình dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa có mức thu nhập bình quân đầu người từ 80.000 đồng/người/tháng trở xuống (dưới chuẩn đói nghèo quy định tại văn bản số 1143/2000/BLĐTBXH ngày 01/11/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Tiêu chí 2: Hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn có tập quán sản xuất còn mang nặng tính tự nhiên hái lượm, chủ yếu phát rẫy làm nương, chăn nuôi theo tập quán cũ, lạc hậu, công cụ sản xuất thô sơ, thiếu thốn, thiếu đất hoặc chưa có đất sản xuất (tính theo mức bình quân diện tích đất canh tác cho mỗi hộ gia đình của địa phương). Tiêu chí 3: Tổng giá trị tài sản bình quân đầu người dưới 1 triệu đồng (không tính giá trị sử dụng của đất, giá trị các lán trại trên nương rẫy). Hộ có hoàn cảnh neo đơn, thiếu lao động hoặc có người ốm đau kéo dài, không có điều kiện tiếp cận các thông tin để phục vụ sản xuất và đời sống.
CÁC CÂU HỎI KHÁC