Câu hỏi : Thanh toán hợp đồng điều chỉnh giá như nào?
Nội dung: Công ty tôi nhận thầu bóc đất xây dựng theo Hợp đồng điều chỉnh giá, trong đó có nêu “nếu điều kiện thủy văn thực tế biến động phải điều chỉnh, bổ sung loại thuốc nổ để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ thì hai bên căn cứ điều kiện thực tế để thống nhất, điều chỉnh”. Xin hỏi, với phần đất đá có điều chỉnh biện pháp nổ mìn, thì có được thanh toán theo đơn giá nổ mìn mới lập tương ứng với biện pháp thi công điều chỉnh không? Trường hợp vượt giá gói thầu thì cần xử lý thế nào?
Người gửi : Nguyễn Thúy Minh
Trả lời của: Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Nội dung: Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau: Do nội dung văn bản không đầy đủ thông tin nên không có cơ sở đánh giá, xác định được nguồn vốn của dự án và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng thi công xây dựng của dự án đó. Trường hợp dự án, hợp đồng xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì các bên áp dụng các quy định về điều chỉnh hợp đồng hướng dẫn tại Nghị định này và Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng để thực hiện cho phù hợp.
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Vũ Hoàng Khôi
Địa chỉ : TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Vũ Hoàng Khô
Địa chỉ : TP. Hồ Chí Minh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/
Người gửi : Ngô Trung Sơn
Địa chỉ : Hà Nội
Đơn vị trả lời : Nguồn http://chinhsachonline.chinhphu.vn/