Câu hỏi : Thủ tục xin giấy phép để quảng cáo hoạt động phòng khám
Nội dung: Tôi muốn xin giấy phép để quảng cáo hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám đa khoa (đã được cấp giấy phép hoạt động). Xin trả lời giúp tôi thủ tục để xin cấp giấy phép như nào và chi phí bao nhiêu?
Người gửi : Nguyễn Minh Trang
Trả lời của: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh
Nội dung: Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh trả lời vấn đề này như sau: 1. Trường hợp phòng khám đa khoa (đã được cấp giấy phép hoạt động) thực hiện biển hiệu tại trụ sở phòng khám nhằm giới thiệu tên gọi, địa chỉ giao dịch của phòng khám không phải xin phép nhưng phải tuân theo những quy định tại Điều 23 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định 103/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. 2. Trường hợp quảng cáo: hoạt động quảng cáo được thực hiện và quản lý theo quy định tại Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 và các văn bản có liên quan. Nhằm tạo điều kiện cho cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện quảng cáo, hoạt động quảng cáo không phải thực hiện thủ tục xin cấp phép mà thực hiện thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn. Quy trình thực hiện thủ tục: - Công dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc nộp hồ sơ trực tuyến qua "Dịch vụ công" – Chính quyền điện tử Quảng Ninh (http://dichvucong.quangninh.gov.vn). - Thành phần hồ sơ: + Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. + Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội. + Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức. + Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn. + Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo. + Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng. - Thời gian xử lý hồ sơ 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không lệ phí thực hiện.
CÁC CÂU HỎI KHÁC