Câu hỏi : Tôi là viên chức đang công tác tại một trường phổ thông. Tôi biết pháp luật có quy định về việc tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên tôi chưa nắm rõ lắm: Cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quản lý, sử dụng tài trợ như thế nào? (Ngọc Hoa - Bình Định)
Nội dung: Tôi là viên chức đang công tác tại một trường phổ thông. Tôi biết pháp luật có quy định về việc tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Tuy nhiên tôi chưa nắm rõ lắm: Cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quản lý, sử dụng tài trợ như thế nào? (Ngọc Hoa - Bình Định)
Người gửi : Ngọc Hoa
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, quản lý, sử dụng tài trợ được quy định như sau: 1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, trong đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết phù hợp với các quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được công bố và niêm yết công khai trước khi tổ chức thực hiện ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ. 2. Quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá. 3. Các sản phẩm, công trình hình thành từ các khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy hiệu quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí. 4. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân
CÁC CÂU HỎI KHÁC