Câu hỏi : Trong những năm qua Uỷ ban Dân tộc đã có nhiều chương trình phối hợp với một số Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xin Bộ trưởng cho biết quy chế phối hợp và những chính sách để tổ chức các chương trình phối hợp này ở các cấp như thế nào?
Nội dung: Trong những năm qua Uỷ ban Dân tộc đã có nhiều chương trình phối hợp với một số Bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Xin Bộ trưởng cho biết quy chế phối hợp và những chính sách để tổ chức các chương trình phối hợp này ở các cấp như thế nào?
Người gửi : Mùa A Trừ
Trả lời của: Đ/c Ksor Phước - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (Nhiệm kỳ 2002 đến 2007)
Nội dung: Hiện nay, có nhiều cơ quan tham gia thực hiện chính sách dân tộc, song sự phối hợp giữa các cơ quan từ Trung ương đến địa phương còn chưa đồng bộ, dẫn đến hiệu quả các chính sách chưa cao. Một trong những nguyên nhân là cơ chế quản lý hiện tại chưa quy định cụ thể về việc "bắt buộc" phải phối hợp giữa các cơ quan về công tác dân tộc. Trong những năm qua, Uỷ ban Dân tộc đã xây dựng chương trình phối hợp với các Bộ ngành như: Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Quốc phòng, Ban Dận vận Trung ương, Ủy ban Thể dục Thể thao, Hội Nông dân, Liên minh HTX Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hiện nay Ủy ban Dân tộc đã và đang tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành xây dựng quy chế phối hợp thống nhất về công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương. Như vậy, quy chế và chính sách để tổ chức các chương trình phối hợp ở các cấp sẽ được cụ thể trong từng lĩnh vực công tác dân tộc thời gian tới.
CÁC CÂU HỎI KHÁC