Câu hỏi : Tôi đang có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để đề nghị giải quyết thủ tục hành chính. Đề nghị quý cơ quan cho biết, theo quy định của UBND tỉnh Bắc Giang, quy trình thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính được quy định như thế nào?
Nội dung: Tôi đang có nhu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện để đề nghị giải quyết thủ tục hành chính. Đề nghị quý cơ quan cho biết, theo quy định của UBND tỉnh Bắc Giang, quy trình thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính được quy định như thế nào?
Người gửi : La Thị H
Trả lời của: BBT Sở Tư pháp Bắc Giang
Nội dung: Điều 5 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 711/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính như sau: Tiếp nhận hồ sơ Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến ở những nơi có quy định nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nhận hồ sơ trực tuyến. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. a) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Đối với các thủ tục hành chính quy định giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không phải lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; vào Sổ theo dõi hồ sơ (theo mẫu số 04 kèm theo Quy chế này) và phần mềm điện tử; thẩm định; trình hoặc chuyển cơ quan chuyên môn trình cấp có thẩm quyền quyết định và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức. Đối với các thủ tục hành chính có quy định thời hạn giải quyết từ 01 (một) ngày trở lên, công chức tiếp nhận hồ sơ; vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử; lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu số 01, 02, 03 kèm theo Quy chế này) thành 02 (hai) bản, 01 (một) bản lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 01 (một) bản trả cá nhân, tổ chức. b) Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ theo quy định thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ bằng Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Quy chế này). Việc hướng dẫn đảm bảo nguyên tắc hướng dẫn một lần đối với một hồ sơ. c) Đối với những công việc không thuộc thẩm quyền giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; d) Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nếu thủ tục hành chính còn vướng mắc, chưa rõ ràng thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao đổi với cơ quan, tổ chức chuyên môn được giao giải quyết (qua điện thoại, hệ thống phần mềm một cửa điện tử hoặc mời công chức có liên quan trực tiếp để phối hợp xem xét nội dung hồ sơ) để thống nhất trước khi nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn chi tiết khác. 2. Chuyển hồ sơ a) Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lập 02 (hai) bản Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (theo mẫu số 06 kèm theo Quy chế này), 01 (một) bản lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và 01 (một) bản chuyển cùng hồ sơ. b) Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ (hồ sơ giấy hoặc thông qua phần mềm điện tử) và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ 02 lần/ngày (vào cuối giờ các buổi làm việc trong ngày) cho các cơ quan, tổ chức chuyên môn có liên quan để giải quyết. 3. Giải quyết hồ sơ Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, cơ quan, tổ chức chuyên môn thực hiện việc giải quyết hồ sơ như sau: a) Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: cơ quan, tổ chức chuyên môn phân công công chức thụ lý, thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện để giải quyết thì trình lãnh đạo trực tiếp xem xét và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện để giải quyết, trong thời hạn 01 (một) ngày đối với thủ tục hành chính có thời gian giải quyết dưới 05 (năm) ngày; 02 (hai) ngày đối với thủ tục hành chính có thời gian giải quyết từ 05 (năm) ngày đến 10 (ngày); 03 (ngày) đối với thủ tục hành chính có thời gian giải quyết từ 10 ngày trở lên kể từ thời điểm nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến, công chức được giao giải quyết có trách nhiệm báo cáo người có thẩm quyền có văn bản thông báo trả lại hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung (nếu có) gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Văn bản thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời gian cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ. b) Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Cơ quan, tổ chức chuyên môn phân công công chức thụ lý, thẩm tra, xác minh. Công chức được phân công báo cáo người có thẩm quyền phương án thẩm tra, xác minh và tổ chức thực hiện. Nếu hồ sơ thẩm tra đủ điều kiện giải quyết, công chức trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nếu hồ sơ thẩm tra chưa đủ điều kiện giải quyết, ngay sau khi kết thúc việc thẩm tra, xác minh theo quy định, công chức được phân công thực hiện thẩm tra, xác minh báo cáo người có thẩm quyền có văn bản thông báo trả lại hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần bổ sung (nếu có) gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức. Kết quả thẩm tra, xác minh phải được lập thành hồ sơ lưu tại cơ quan, đơn vị chuyên môn giải quyết. Văn bản thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sổ theo dõi hồ sơ. Thời gian cơ quan, tổ chức đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ. c) Chuyển kết quả giải quyết hồ sơ Sau khi hoàn thành việc giải quyết hồ sơ, cơ quan, đơn vị chuyên môn có trách nhiệm chuyển kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhận để trả cho cá nhân, tổ chức. 4. Trả kết quả giải quyết hồ sơ Công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ và phần mềm điện tử kết quả giải quyết hồ sơ do cơ quan, tổ chức chuyên môn chuyển đến và thực hiện như sau: a) Đối với các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Đối với những thủ tục hành chính theo quy định phải thu phí, lệ phí: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả và phải nộp đầy đủ phí, lệ phí theo quy định tương ứng với mã hồ sơ. Trường hợp cá nhân, tổ chức đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) và cước phí được thực hiện qua dịch vụ bưu chính; nếu thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 thì việc trả kết quả và thu phí, lệ phí theo quy định. Sau khi cá nhân, tổ chức nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí theo quy định, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giao biên lai thu tiền cho cá nhân, tổ chức; đồng thời xác nhận hoàn thành việc thanh toán trên phần mềm (nếu có). b) Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả hồ sơ theo thông báo của cơ quan, tổ chức chuyên môn giải quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả khi tiếp nhận hồ sơ). c) Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo không giải quyết. d) Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Liên hệ với cá nhân, tổ chức để cá nhân, tổ chức đến nhận kết quả giải quyết (Thông báo thông qua tin nhắn, điện thoại hoặc cá nhân, tổ chức cập nhật tra cứu trên phần mềm điện tử). đ) Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thì kết quả giải quyết hồ sơ được lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. e) Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chuyên môn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; người đứng đầu cơ quan tổ chức theo ngành dọc cấp huyện làm quá hạn giải quyết hồ sơ phải có văn bản thông báo cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, nêu rõ lý do quá hạn và thông báo thời hạn trả kết quả.
CÁC CÂU HỎI KHÁC