Câu hỏi : Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc đề xuất và phân bổ chỉ tiêu cử tuyển đi học đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số?
Nội dung: Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm gì trong việc đề xuất và phân bổ chỉ tiêu cử tuyển đi học đối với con em đồng bào dân tộc thiểu số?
Người gửi : Lý Thị Dua
Trả lời của: Ủy ban dân tộc
Nội dung: Điều 16, Nghị định 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 quy định về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân như sau: - Đề xuất chỉ tiêu cử tuyển, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tổ chức tuyển chọn và cử người đi học theo quy định. - Hợp đồng đào tạo với các cơ sở giáo dục để thực hiện chế độ cử tuyển và bố trí ngân sách thực hiện theo quy định tại nghị định này. - Phối hợp với các cơ sở giáo dục để quản lý người học theo chế độ cử tuyển trong quá trình đào tạo. - Tiếp nhận, phân công công tác cho người học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp. - Có trách nhiệm thu hồi tiền bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo đối với các trường hợp phải bồi hoàn theo quy định tại nghị định này và xử lý các trường hợp không thực hiện việc bồi hoàn. - Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện chế độ cử tuyển của địa phương với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Có chính sách tạo nguồn tuyển sinh đối với các đối tượng cử tuyển quy định tại mục b khoản 1 Điều 5 trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để học sinh các dân tộc này vào học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú.
CÁC CÂU HỎI KHÁC