Câu hỏi : Thiệt hại được bồi thường
Nội dung: Xin hỏi theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường những loại thiệt hại nào?
Người gửi : Hoàng Văn Hùng
Trả lời của: http://hdpl.moj.gov.vn
Nội dung: Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi và chi phí khác, cụ thể: - Điều 23: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm; - Điều 24: Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút; - Điều 25: Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết; - Điều 26: Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm; - Điều 27: Thiệt hại về tinh thần; - Điều 28: Các chi phí khác được bồi thường.
CÁC CÂU HỎI KHÁC
 
Người gửi : Vũ Huy Bắc
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn
Người gửi : Nguyễn Chí Thanh
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn
Người gửi : Ung Van Hoang
Đơn vị trả lời : Nguồn http://hdpl.moj.gov.vn