Câu hỏi : Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2008 sẽ kết thúc. Nhưng nguồn vốn chưa đáp ứng được so với nhu cầu, do đó các mục tiêu của Quyết định chắc chắn sẽ không hoàn thành, đặc biệt là đất sản xuất và nước sinh hoạt, Uỷ ban Dân tộc cho biết định hướng giải quyết sau khi kết thúc thời gian thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ - TTg vào năm 2008
Nội dung: Quyết định 134/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2008 sẽ kết thúc. Nhưng nguồn vốn chưa đáp ứng được so với nhu cầu, do đó các mục tiêu của Quyết định chắc chắn sẽ không hoàn thành, đặc biệt là đất sản xuất và nước sinh hoạt, Uỷ ban Dân tộc cho biết định hướng giải quyết sau khi kết thúc thời gian thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ - TTg vào năm 2008
Người gửi : Hứa Hữu Sàng
Trả lời của: Đ/c Ksor Phước - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (Nhiệm kỳ 2002 đến 2007)
Nội dung: - Trên cơ sở rà soát, tổng hợp lại các Đề án rà soát của các tỉnh, Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ cho các địa phương thực hiện Quyết định 134 từ năm 2005 đến 2008. Đến năm 2007, số vốn Trung ương đã cấp cho các địa phương đạt 76 % tổng nhu cầu vốn Trung ương. Đến năm 2008, Trung ương sẽ đáp ứng đủ 100% nguồn vốn hỗ trợ cho các tỉnh thực hiện Quyết định 134. - Sau năm 2008, trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện Quyết định 134 và các chính sách dân tộc và miền núi của các địa phương, Uỷ ban Dân tộc sẽ trình Thủ tướng Chính phủ những giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nâng cao đời sống, phát triển bền vững kinh tế- xã hội vùng dân tộc và miền núi.
CÁC CÂU HỎI KHÁC