Câu hỏi : Cán bộ tư pháp hộ tịch và tiêu chuẩn của cán bộ tư pháp hộ tịch
Nội dung: Cán bộ tư pháp hộ tịch có phải là công chức không? Pháp luật quy định như thế nào về tiêu chuẩn của cán bộ tư pháp hộ tịch?
Người gửi : Admin Portal
Trả lời của: Nguồn hdpl.moj.gov.vn
Nội dung: Công chức tư pháp - hộ tịch là một trong 7 chức danh công chức cấp xã. Điều 81 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp xã như sau: 1. Cán bộ Tư pháp hộ tịch là công chức cấp xã, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong đăng ký và quản lý hộ tịch. Đối với những xã, phường, thị trấn có đông dân cư, số lượng công việc hộ tịch nhiều, thì phải có cán bộ chuyên trách làm công tác hộ tịch, không kiêm nhiệm các công tác tư pháp khác. 2. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải có đủ các tiêu chuẩn của cán bộ công chức cấp xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và phải có thêm các tiêu chuẩn sau đây: - Có bằng tốt nghiệp trung cấp luật trở lên; - Được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác hộ tịch; - Chữ viết rõ ràng. 3. Việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ Tư pháp hộ tịch được thực hiện theo quy định chung của pháp luật đối với công chức cấp xã. 4. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải thực hiện những nghĩa vụ và được hưởng những quyền lợi của cán bộ, công chức mà pháp luật quy định đối với công chức cấp xã.
CÁC CÂU HỎI KHÁC