Câu hỏi : Yêu cầu Thừa phát lại thi hành bản án dân sự thay cho Cơ quan thi hành án có được không?
Nội dung: Tôi muốn yêu cầu tổ chức thừa phát lại thi hành bản án dân sự của Tòa án tuyên thay cho Cơ quan thi hành án có được không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Điều 3 Nghị định 61/2009/NĐ-CP quy đinh công việc tổ chức thừa phát lại được làm, cụ thể như sau: - Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự. - Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức. - Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự. - Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án. Như vậy, nếu yêu cầu thi hành án của bạn thuộc diện thi hành án theo yêu cầu thì bạn có thể yêu cầu tổ chức thừa phát lại tổ chức thi hành án bản án Tòa tuyên thay cho Cơ quan thi hành án. Còn nếu, việc thi hành án của bạn thuộc diện thi hành án chủ động thì bạn không được yêu cầu Thừa phát lại thi hành án thay cho Cơ quan thi hành án. Ban biên tập phản hồi đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC