Câu hỏi : Thời hạn công chứng
Nội dung: Thời hạn công chứng được quy định như thế nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Thời hạn công chứng được quy định như sau: - Thời hạn công chứng được xác định kể từ ngày thụ lý hồ sơ yêu cầu công chứng đến ngày trả kết quả công chứng. Thời gian xác minh, giám định nội dung liên quan đến hợp đồng, giao dịch, niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản, dịch giấy tờ, văn bản không tính vào thời hạn công chứng. - Thời hạn công chứng không quá 02 ngày làm việc; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.
CÁC CÂU HỎI KHÁC