Câu hỏi : Hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất có phải công chứng, chứng thực không?
Nội dung: Ban biên tập cho tôi hỏi: Hợp đồng ủy quyền liên quan đến quyền sử dụng đất có phải công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật không?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Theo Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất phải công chứng chứng thực theo quy định như sau: - Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất giữa các bên không phải là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản; - Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà các bên không phải là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản; - Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự. Như vậy, hợp đồng ủy quyền liên quan đến QSDĐ pháp luật không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Nếu các bên có yêu cầu thì hợp đồng này có thể được công chứng, chứng thực. Ban biên tập phản hồi đến bạn.
CÁC CÂU HỎI KHÁC