Câu hỏi : Chào Ban biên tập, tôi là Hùng Huy, đang làm công tác đoàn và hướng ngghiệp tại một trường Trung học phổ thông. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Hiện tại có một số em học sinh đã có dự định nộp hồ sơ thi tuyển vào trường Học viện Tòa án. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định thì: Học viện Tòa án đào tạo có những hoạt động giáo dục nào?
Nội dung: Chào Ban biên tập, tôi là Hùng Huy, đang làm công tác đoàn và hướng ngghiệp tại một trường Trung học phổ thông. Tôi có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Hiện tại có một số em học sinh đã có dự định nộp hồ sơ thi tuyển vào trường Học viện Tòa án. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định thì: Học viện Tòa án đào tạo có những hoạt động giáo dục nào?
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: Học viện Tòa án đào tạo có những hoạt động giáo dục quy định tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định 386/2016/QĐ-TANDTC về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau: - Đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành luật; - Đào tạo Nghiệp vụ xét xử để tạo nguồn Thẩm phán; - Đào tạo nghiệp vụ phục vụ công tác thi nâng ngạch Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; - Phối với cơ quan chức năng, đào tạo nghiệp vụ phục vụ công tác thi nâng ngạch công chức khác trong các Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.
CÁC CÂU HỎI KHÁC