Câu hỏi : Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có dự án được không?
Nội dung: Nhà đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có dự án được không?
Người gửi : .
Trả lời của: St: Thư viện pháp luật
Nội dung: Cho tôi hỏi nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư tại Việt Nam thì có bắt buộc có dự án không, nếu không thì đầu tư bằng cách nào? Điều kiện ra sao? Nhờ giải đáp. Xin cảm ơn! - Căn cứ các quy định tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 1 Điều 25 Luật Đầu tư 2014. - Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam mà không có dự án đầu tư thì có thể thực hiện góp, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế khác. Cụ thể: + Mua cổ phần lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần. + Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh. + Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác. - Điều kiện khi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: + Nếu đầu tư vào tổ chức kinh tế hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề có điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. + Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ thì cũng phải bắt buộc đăng ký. => Như vậy, nếu muốn hoạt động đầu tư mà không có dự án chỉ cần góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế khác và đáp ứng các điều kiện như mô tả trên. St: Thư viện pháp luật
CÁC CÂU HỎI KHÁC