Câu hỏi : Cách xác định công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Nội dung: Chào bạn biên tập, tôi đang làm việc cho một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Tôi tò mò không biết làm sao để xác định công ty đó là công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Người gửi : .
Trả lời của: Nguồn thuvienphapluat.vn
Nội dung: - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông. - Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư 2014 thì để xác định một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì có các trường hợp dưới đây: + Thứ nhất, một tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên. + Thứ hai, nếu là công ty hợp danh thì phải có đa số thành viên là cá nhân nước ngoài. + Thứ ba, tổ chức (có nhà đầu tư nước ngoài nắm 51% vốn điều lệ trở lên) nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên. + Thứ tư, nhà đầu tư nước ngoài nắm và tổ chức (có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên) nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên. => Như vậy, tổ chức kinh tế thuộc các trường hợp trên thì xác định là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. St: Thư viện pháp luật
CÁC CÂU HỎI KHÁC